Postępowanie cywilne – możliwe wyroki

Śmierć przedsiębiorcy, a brak testamentu
13 października, 2015
Postępowanie spadkowe
13 października, 2015

Wyrok ma charakter rozstrzygający. Na wyrok składają się dwa elementy, podstawa prawna oraz podstawa faktyczna. Podstawa prawna polega na ustaleniu przez sąd faktów, które zostały udowodnione i przedstawieniu dowodów, które zostały przedstawione przez strony postepowania sądowego. Podstawę prawną stanowią przepisy prawa, które Sąd wziął pod uwagę przy wydawaniu wyroków.

Wyroki konstruktywne i deklaratywne to jedne z rodzajów wyroków obecnych w postępowaniach sądowych. Zadaniem wyroku deklaratywnego jest potwierdzenie określonego stanu prawnego. Z kolei wyrok konstruktywny to orzeczenie zmieniające stosunek materialno-prawny.

Wyroki zarządzające, kształtujące i ustalające związane są z powództwami. Powództwo o zapłatę wymagać będzie wyroku zarządzającego o charakterze deklaratywnym, ponieważ polegać będzie na stwierdzeniu, że wybrany dłużnik będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz określonego wierzyciela. Wyrok kształtujący o charakterze konstruktywnym zapada w sytuacji, gdy zaistnieje konieczność zmiany istniejącego stanu prawnego. Wyrok ustalający sprowadza się do ustalenia tego czy prawo lub stosunek prawny istnieje, czy też nie. Wyrok ustalający stosowany jest np. w powództwie, którego celem jest ustalenie ważności testamentu.

Wyroku uwzględniające i oddalające powództwo polegają na stwierdzeniu zasadności pozwu, czyli uznaniu, że żądania powoda są zasadne. Wyrok oddalający jest jego przeciwieństwem, polega bowiem na stwierdzeniu, że powództwo było bezzasadne.

Wyroki całościowe, końcowe, łączne, wstępne i częściowe wydawane są gdy doszło do rozstrzygnięcia o całości powództwa. Wyrok wstępny wydawany jest na wniosek stron lub z urzędu, jeżeli uznano, że roszczenie i jego wysokość jest kwestią sporną. Ma to miejsce gdy doszło do wytoczenia powództwa o naprawienie szkody, a sporna jest wysokość zadośćuczynienia. Wyrok wstępny jest wyrokiem nie podlegającym egzekucji. Wyrok częściowy wydawany jest na wiosek stron lub z urzędu, stosuje się go w sytuacji gdy wyjaśniona została jedynie część żądań pozwu. Jeżeli sąd wydał już wyrok częściowy lub wstępny, w dalszej kolejności sąd wydaje wyrok sądowy, który uzupełnia wcześniej poruszane kwestie i rozstrzyga je. Wyrok łączny, jak sama nazwa wskazuje, stosowany jest w przypadku połączenia kilku oddzielnych spraw, które pozostają ze sobą w związku prawnym lub faktycznym. Wyrok łączny powinien z osobna rozstrzygać o każdej z tych spraw, ze względu na to, że nie stają się one jedną sprawą.

Wyrok zaoczny stosowany w momencie nie stawienia się pozwanego w sądzie mimo doręczenia wezwania, a wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod jego nieobecność nie został złożony. Druga sytuacja, w której wydawany jest wyrok zaoczny, ma miejsce gdy pozwany mimo uczestnictwa w rozprawie, nie bierze w niej aktywnego udziału.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok