Postępowanie spadkowe

Postępowanie cywilne – możliwe wyroki
13 października, 2015
Loterie i konkursy a Urząd Skarbowy
13 października, 2015

W przypadku śmierci osoby bliskiej należy otrzymać potwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, czyli przeprowadzić postępowanie spadkowe. Innymi słowy, należy w sposób precyzyjny ustalić kto dziedziczy, co dziedziczy i w jakim stopniu. Ponadto musi dojść do działu spadku pomiędzy prawnymi spadkobiercami. Drugi etap postępowania spadkowego sprowadza się do tzw. podziału schedy, czyli masy spadkowej. Osoby, które są uprawnione do spadku, stają się nimi z mocy prawa. Spadkobiercą zostaje się z mocy ustawy, czyli na drodze dziedziczenia ustawowego lub za sprawą pozostawionego testamentu. Napisany testament musi być ważny, zatem musi zostać napisany odręcznie, a także musi zostać opatrzony podpisem jego autora. W innym przypadku testament nie będzie podstawą dziedziczenia, w takiej sytuacji spadek otrzymuje się na drodze ustawy. Testament odczytywany jest przez sędziego lub notariusza. Postępowanie spadkowe przeprowadzane jest na dwa sposoby, pierwszy sposób to droga sądowa, a drugi to notariusz. W przypadku notariusza, wszyscy spadkobiercy muszą stawić się u niego osobiście, celem sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. W przeciwieństwie do postęowania sądowego, nie ma możliwości działania za pośrednictwem pełnomocnika. Akt sporządzony przez notariusza ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu, które stwierdza nabycie spadku. Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza to: akt zgonu spadkodawcy, dane personalne spadkodawcy, w tym jego numer PESEL, odpisy skrócone aktów urodzenia lub aktów małżeństwa spadkobierców, odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy, testament spadkodawcy. Notariusz zatrzymuje wszystkie przekazane dokumenty. W przeciągu kilku dni notariusz jest w stanie sporządzić poświadczenie dziedziczenia. Dokument ten nie wymaga dodatkowego poświadczenia, jest prawomocny od momentu zarejestrowania go przez notariusza w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia. Koszty związane ze sporządzeniem notarialnego poświadczenia dziedziczenia uwarunkowane są liczbą spadkobiorców i zakresu czynności wykonanych przez notariusza. Wycenę takiej usługi można uzyskać, kontaktując się wcześniej z wybraną kancelarią notarialną. Jeżeli chodzi o drogę sądową, jest ona tańsza w porównaniu do notariusza, ale trzeba się liczyć z tym, że sprawy sądowe trwają znacznie dłużej. Każdy ze spadkobierców może wnieść wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej osobie. Sądem właściwym, do którego składa się taki wniosek, jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej. Taki wniosek kierowany do sądu powinien zawierać: imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, dane personalne osoby zmarłej, a także dane personalne spadkobierców ustawowych, czyli uczestników postępowania. Do wniosku należy dołączyć oczywisty dokument, jakim jest akt zgonu i dokumenty wskazujące na pokrewieństwo pomiędzy zmarłym, a spadkobiercami (akty stanu cywilnego). Przykładowe dokumenty jakie trzeba dostarczyć: odpis wniosku odpowiadający liczbie uczestników postępowania, odpis skrócony aktu małżeństwa zamężnych uczestników postępowania sądowego, odpis skrócony aktu urodzenia niezamężnych uczestników postepowania sądowego, odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy. Opłata sądowa przy składaniu wniosku wynosi 50 złotych. Sąd w odpowiednim czasie wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. W postanowieniu określone zostają udziały poszczególnych spadkobierców w spadku. W późniejszym etapie sąd dzieli spadek między spadkodawców.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok