Śmierć przedsiębiorcy, a brak testamentu

Rozwód osób posiadających obywatelstwo polskie za granicą
Październik 13, 2015
Postępowanie cywilne – możliwe wyroki
Październik 13, 2015

Badania przeprowadzone przez IIBR pokazują, że jedynie 2% dorosłych Polaków sporządziło testamentu. Warto wcześniej zainteresować się sporządzeniem tego dokumentu, żeby zabezpieczyć swoich bliskich i zaradzić ewentualnym problemom, które mogą powstać, w sytuacji jego niesporządzenia. W przypadku śmierci indywidualnego przedsiębiorcy, najbliższe osoby muszą ustalić spadkobierców, skład spadku, a także jego pasywa i aktywa. Kolejnym krokiem jest ustalenie sposobu przejęcia spadku, a w dalszej kolejności składa się już wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku lub u notariusza uzyskuje się notarialne potwierdzenie dziedziczenia. Dopiero wtedy możemy spłacić wszelkie zobowiązania, dokonać działu spadku i zgłosić fakt nabycia spadku Urzędowi Skarbowemu. Zanim spadkobiercy zostaną współwłaścicielami spadku, czyli zanim Sąd stwierdzi nabycie spadku lub notariusz sporządzi notarialne potwierdzenie dziedziczenia, spadkobiercy nie mają dostępu do środków finansowych na rachunkach bankowych osoby zmarłej. Nie trzeba dodawać, że jest to okoliczność, która może całkowicie sparaliżować przedsiębiorstwo i doprowadzić nawet do jego upadłości. Sytuację może skomplikować okoliczności, w której spadkobiercą jest małoletnie dziecko, wówczas jego rodzice nie mają prawa, bez zgody sądu opiekuńczego, na dokonanie czynności, które przekraczałyby uprawnienia zwykłego zarządu. Popularne w tym kontekście jest powiedzenie, że przedsiębiorcy, którzy nie sporządzili testamentu, tak naprawdę zabrali ze sobą przedsiębiorstwo do grobu.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok