Kancelaria ma na celu doradztwo w doborze odpowiedniej formy prawnej dla działalności klienta. Pomaga przy założeniu danej spółki, tworzeniu odpowiednich umów i dokumentów. Uczestniczy w negocjacjach i reprezentuje Klienta przed organami administracji publicznej, oraz rozwiązuje spory wynikające z działalności spółki. Zajmuję się kompleksową obsługą prawą, korzystając z zdobytej wiedzy w zakresie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego i bogatego doświadczenia.

Spółka jest to rodzaj działalności osób fizycznych lub prawnych oparty na umowie albo statucie, a mający zazwyczaj na celu prowadzenie działalności gospodarczej. Praktycznie każdy może utworzyć spółkę i może ona prowadzić prawie każdy rodzaj działalności gospodarczej. Jednak systematyka praw dotyczących spółek jest bardzo szeroka i skomplikowana. Przepisy regulujące prawo spółek znajdziemy w różnych gałęziach prawa – od prawa administracyjnego, przez prawo handlowe, po prawo gospodarcze.

W polskim prawie spółki systematyzuje się według prawa, które je reguluje. Prawo administracyjne określa spółki jako zrzeszenia osób powołanych do nadzoru nad wspólnymi przedsięwzięciami. Wyróżnia się tutaj spółki wodne oraz spółki do zagospodarowania wspólnot gruntowych.

Nietypowym tworem prawnym jest spółka cywilna, której organizacje i działalność określa prawo cywilne. Nie posiada osobowości prawnej i jest regulowana przez prawo zobowiązań. W jej przypadku podmiotem prawa są wspólnicy spółki cywilnej, którzy nabywają prawa i zaciągają zobowiązania do wspólnego majątku. Majątek ten stanowi współwłasność wspólników.

Prawo, które najbardziej szczegółowo określa powstanie i zarządzanie spółkami jest prawo handlowe. W tej gałęzi prawa wyróżnić można spółki osobowe i spółki kapitałowe. W obu przypadkach spółki te są odrębnymi podmiotami prawa i tworzone są na podstawię odrębnych umów.

Do spółek osobowych należą:

Spółki jawne – osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i niebędąca inną spółką handlową. Nie posiada osobowości prawnej. Posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Spółki partnerskie – tworzone w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Spółki komandytowe – mające na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz).

Spółki komandytowo – akcyjne – mające na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Natomiast spółki kapitałowe dzielą się na:

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – forma prawna przedsiębiorstwa utworzonego przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie.

Spółki akcyjne – opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.

Spółek będących podmiotami prawa obowiązującego w Polsce jest bardzo dużo.

Strona używa plików cookies
Ok